FITSMILE non-profit gazdasági társaság – közösen az egészséges életmód felé.

Adatvédelmi tájékoztató

Joginyilatkozat & Cookie szabályzat

 

Webolfslunk Szlovákiában létrehozott társaságon keresztül működik.

FITSMILE s.r.o. kijelenti, hogy Szlovákiában bejegyzett gazdasági társaság, amely az elektronikus komunikációhoz szükséges engedélyekkel, jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik.

 

1 csokik "cookies" szabályzata:

    1. Weboldalunk meghatározott részeihez való hozzáférést az üzemeltető regisztrációhoz köti, melynek során az FITSMILE a felhasználó személyes adatainak birtokába juthat, ez minden esetben önkéntes. Az adatok felhasználásának módjáról és céljáról az üzemeltető általában a regisztrációs vagy azon az oldalon tájékoztatja a felhasználót ahol az adatok megadására sor került.
    2. Weboldalunk Google AdSense reklámokat tartalmaz. Ezért az ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP-címei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat az üzemeltető kizárólag statisztikák készítésére használja fel. Az IP-címeket az üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személyesen beazonosítható lenne,.
    3. Weboldalunk egyes részeinek letöltésekor az üzemeltető kisméretű, adott esetben személyes adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) nem telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából.
    4. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.
    5. A Google Inc. és a tulajdonában álló DoubleClick szolgáltató, mely ún. DART cookie-t telepíthet a Látogató számítógépére a Google Adsense reklámmegjelenítő hálózat keretében történő reklámmegjelenítés céljából. Ez a cookie lehetővé teszi, hogy a Google Inc. a hirdetéseket az Üzemeltető webhelyén és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítse meg a felhasználók számára ("érdeklődés alapján célzott hirdetés"). A DART cookie segítségével megjelenített hirdetések részben a felhasználó által korábban meglátogatott, a DoubleClick vagy a Google Adsense reklámmegjelenítő hálózatban részt vevő egyéb weboldalakon vagy a Google Inc. által üzemeltetett egyes weboldalakon a felhasználó érdeklődési köréről nyert adatok alapján kerülnek megjelenítésre. A DART cookie technológia csak személyhez nem köthető adatokat használ fel: nem rögzít olyan személyes adatokat, mint például a látogató neve, e-mail címe, címe, telefonszáma, TAJ-száma, bankszámlaszáma vagy hitelkártya száma. A felhasználók érdeklődési köre alapján célzott hirdetések megjelenítése letiltható az összes, ezzel a technológiával hirdetéseket megjelenítő oldalon, a következő címeken található lehetőségek segítségével: http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx és http://www.google.com/privacy_ads.html

 

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a jelen felhasználási feltételeket részeiben, vagy egészében, a Felhasználó értesítése nélkül, azonnali hatállyal módosítsa. Felhasználó felelős azért, hogy a felhasználói feltételek változását nyomon kövesse.

1.6 Az üzemeltető nem vállal felelőséget a Google Adsense reklámokért. Ez által megszerzett információért a Google vállal teljes körű felelőséget.

1.7 Amennyiben nem szeretné,k hogy a Googel szerezzen ilyen körű információkat, kapcsolja ki a cookies gyüjtést vagy a JavaScript-et.

 

2 Információk az üzemeltetőről

2 Információk

2.1 Honlap működtetője: FIT SMILE (tovább csak mint "üzemeltető"), Beírva : 45365/N szám alatt, Nyitra, Szlovákia.

Adatok:

2.2 Honlapunk használatakor a felhasználó elfogadja a felsorolt feltételeket. Ezeket időről időre változtathatunk. Felhasználási feltételeink ismeretét természetesnek vesszük.

2.3 A személyes adat az azonosított, vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármilyen információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen, vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható.

2.4 Adatkezelő nem nevezett ki felelős személyt. Adatkezelő: FITSMILE, s.r.o., lásd 1.1.

2.5 Érintett személy az ,aki ellátogat oldalunkra és regisztrál az oldalon.

2.6 Nem használunk fel különleges adatokat, mint az egészség, szenvedély, biometrikus és egyéb.

 

3 Forrás a kategória a feldolgozott adatokról

3.1 Üzemeltető csak olyan adatokat használ fel, ami szükséges a regisztrációhoz: e-mail (felhasználói név) és jelszó. A többi adat, mint a kor, magasság, BMR, célok és egyéb csak akkor szükségesek, ha a felhasználó szeretne jobb elemzést elérni.

3.2 Ezeket az adatokat  az üzemeltető a regisztrációkor szerez meg.

3.3 A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Érintett nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Érintett a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A életévét betöltött kiskorú Érintett önállóan adhat hozzájárulást, a jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

 

4 Az adatkezelés módja, célja

4.1 Beleegyzés az adatkezelésre – a szolgáltatásunk nyújtása érdekében.

4.2 Beleegyezés az adatkazelésre – cookies gyűjtésére.

4.3 Az üzemeltető adatokat kezel a törvényből kifolyólag vagypedig a felhasználó jóváhagyásával.

4.3 Célja:

- a weboldal hozzáférése: ezért az e-mail cím megadása kötelező.

- A látogatók mérése, reklám, az oldal optimalizálása és hasonlók.

4.4 Az adatkezelés időtartama

 

4.5 Üzemeltető evidálja az adatokat, míg a felhasználónak van belépési engedélye.

4.6 Do Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi szolgáltatás fennállásáig vagy az érintett személy által benyújtott törlési kérelem időpontjáig. Törölni ezen az e-mail címen lehet: info@fitsmile.sk

4.7 Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül törli azt.

4.8 A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését. Az Adatkezelő ügyfelei által igénybe vett szolgáltatások adatai megjelennek a számlán és egyéb számviteli bizonylatokon is, ezek az adatok a számviteli előírások miatt nem törölhetőek.

 

5 adatfeldolgozók

 

5.1 Adatfeldolgózónk, akik üzemeltetik a weboldalat:

Speedweb s.r.o.

Krásnohorská 3166/22

851 07 Bratislava

IČO: 46845682

DIČ: 2023612327

IČ DPH: SK2023612327

Telefon: +421 904 603 250

E-mailinfo@speedweb.sk

5.2 Az üzemeltető nem adja át az adatokat EU országokon kívül.

 

6 Vaše práva

6.1 Az adatkezelésre vonatkozó elvek:

6.2 Az Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az érintettek számára átlátható módon, a jelen Szabályzatban, ill. az annak mellékletét képező dokumentumokban meghatározott, egyértelmű és jogszerű célokból kezeli a célhoz kötöttség elve szerint.

Az adatkezelés az Adatkezelő céljainak eléréséhez szükséges mértékre korlátozódik ez az adattakarékosság elve.

6.3 A pontosság elvének megfelelően Adatkezelő biztosítja, hogy az általa kezelt személyes adatok naprakészek, ennek érdekében Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse.

Adatkezelő a korlátozott tárolhatóság elve szerint tudomásul veszi, hogy a személyes adatokat csak a céljainak eléréséhez szükséges ideig tárolhatja.

6.4 Az integritás és bizalmas jelleg elve szerint, az Adatkezelő az adatok kezelését oly módon végzi, hogy a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is.

Az Adatkezelő a bemutatott elveknek való megfelelés igazolása érdekében az elszámoltathatóság elve követelményének megfelelően, egyes adatkezelési műveleteiről belső adatkezelési nyilvántartásokat vezet.

6.5 Ezen Szabályzatban foglalt elvek a személyes adatokkal kapcsolatos gyakorlatunkat ismertetik. Adatkezelési elveink érvényesek a papíralapú adatkezelésekre, valamint valamennyi, az Adatkezelő által üzemeltetett eszközre, webhelyre, ügyfélszolgálati platformra vagy egyéb online alkalmazásra, amely internetes hivatkozással vagy egyéb módon hivatkozik rájuk. Azonban ahol a jelen Szabályzat az egyes adatkezelési tevékenységeinknél, azokra vonatkozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben külön adatkezelési tájékoztatóra, illetve szabályzatra utal, ott külön tájékoztatót, illetve szabályzatot is bocsátunk az érintettek rendelkezésére. Ezen szabályzatok és tájékoztatók a jelen Szabályzat mellékleteit és egyben részét képezik, azzal, hogy amennyiben egy mellékletet képző szabályzat vagy tájékoztató kifejezetten másként nem rendelkezik, úgy ott a jelen Szabályzatban foglaltak az irányadók.

 

7 Adatbiztonság:

7.1 Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

7.2 Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés.

 

8 Egyoldalú módosíthatóság:

8.1 Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

8.2 Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltaka

 

Érvényes 2018.5.1